ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

«Διαγωνισμός Garnier Botanic Therapy»


Προοίμιο: Αντικείμενο του Διαγωνισμού
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «L’ OREAL HELLAS Α.Ε.» (εφεξής η «Διοργανώτρια»), με έδρα στη Νέα Ιωνία Αττικής, Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 39Α, με ΑΦΜ 094026261 και αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000268001000, διοργανώνει διαγωνισμό (εφεξής ο «Διαγωνισμός») με τίτλο: «Διαγωνισμός Garnier Botanic Therapy», στα φυσικά καταστήματα της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αρ. ΓΕΜΗ 140091235001, και μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της https://l_cpd_garnier.cp.works/diagonismos, σύμφωνα με τους παρόντες όρους. 

1. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που έχει τη νόμιμη κατοικία του στην Ελλάδα, εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του, έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και είναι κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Συμμετοχής στο Διαγωνισμό (οι «Όροι»).

2. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

2.1.
Από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται και αποκλείονται ρητά όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, (β) οι εργαζόμενοι των μεταπωλητών, αντιπροσώπων και διανομέων της Διοργανώτριας, (γ) οι εργαζόμενοι της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (δ) οι σύζυγοι όλων των ανωτέρω προσώπων και οι συγγενείς τους εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έως και β’ βαθμού, και (ε) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που συνδέεται επαγγελματικά καθ’ οποιονδήποτε τρόπο με τον εν λόγω Διαγωνισμό.

2.2.
Η Διοργανώτρια διατηρεί δικαίωμα αποκλεισμού συμμετεχόντων-διαγωνιζομένων, ακόμα και αν έχουν ανακηρυχθεί νικητές ή αναπληρωματικοί, σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής ή ότι έχουν δηλώσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία, οπότε θα ευθύνονται απέναντι στη Διοργανώτρια για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτήν από τυχόν ψευδείς δηλώσεις και το τυχόν χορηγηθέν σε αυτούς δώρο θα χορηγείται σε αναπληρωματικό νικητή ή θα ακυρώνεται, κατά την κρίση της Διοργανώτριας.

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού

3.1.
Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 16 Νοεμβρίου 2023 και ώρα Ελλάδος 00:01 π.μ. (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού») έως 30 Νοεμβρίου 2023 και ώρα Ελλάδος 23:59 μ.μ. (η «Λήξη του Διαγωνισμού»). 

3.2. 
Διευκρινίζεται ρητά ότι οι αιτήσεις συμμετοχής που τυχόν υποβληθούν πριν την Έναρξη του Διαγωνισμού ή μετά τη Λήξη του, θεωρούνται αυτοδικαίως άκυρες, δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν επάγονται αποτελέσματα, ούτε δεσμεύουν τη Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο.

3.3. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, κατά την κρίση της, να   τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια διεξαγωγής της εν λόγω ενέργειας κατόπιν σχετικής ανακοίνωσής της στο Διαδικτυακό Τόπο https://www.garnier.gr/diagonismos. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή της. 

4. Τρόπος και Διαδικασία Συμμετοχής στο Διαγωνισμό 

4.1. Κ
άθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, μπορεί να προβεί σε σάρωση (σκανάρισμα) συγκεκριμένου γραμμωτού κώδικα (barcode) δύο διαστάσεων (εφεξής το «QR code»), που θα βρίσκεται σε ετικέτες  (έντυπα) στα ράφια, σε ενημερωτικά έντυπα ή σε εικαστικά προβολών των Καταστημάτων «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ» ή να επισκεφθεί την ιστοσελίδα https://l_cpd_garnier.cp.works/diagonismos.

Κατόπιν της σάρωσης του QR code, ο ενδιαφερόμενος θα καλείται να συμπληρώσει μία Φόρμα Συμμετοχής, στην οποία θα αναγράφει τα απαιτούμενα ατομικά στοιχεία του και ειδικότερα, το ονοματεπώνυμό του, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (email) και το τηλέφωνο επικοινωνίας του, και τη δήλωση ότι έχει διαβάσει και αποδέχεται τους Όρους Συμμετοχής του Διαγωνισμού και ότι συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα στη συλλογή και επεξεργασία των προαναφερθέντων προσωπικών του δεδομένων (ήτοι του ονόματος, επωνύμου, διεύθυνσης email και τηλεφώνου) αποκλειστικά για τις ανάγκες διενέργειας του Διαγωνισμού, τις ανάγκες ανάδειξης των νικητών και τις ανάγκες επικοινωνίας της Διοργανώτριας με τους νικητές.

4.2.
Η συμπλήρωση της ανωτέρω Φόρμας Συμμετοχής με τα ανωτέρω στοιχεία συνιστά δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν προϋποθέτει την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας και είναι δωρεάν.

5. Εγκυρότητα Συμμετοχής

5.1.
Ως «έγκυρη συμμετοχή», κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στον όρο 4 ανωτέρω, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας  ή/και των τυχόν τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον συμμετέχοντα ή τρίτο στα συστήματα του Διοργανωτή ή/ και των εν λόγω τρίτων ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας ή και των εν λόγω τρίτων εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού. 

5.2.
Κάθε ενδιαφερόμενος έχει, καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού, δικαίωμα μίας μόνο (1) συμμετοχής και αντίστοιχα, δυνατότητα να κερδίσει ένα (1) δώρο.

6. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών του Διαγωνισμού 
Η ανάδειξη των νικητών και των επιλαχόντων (αναπληρωματικών νικητών) του Διαγωνισμού γίνεται ύστερα από κλήρωση ανάμεσα σε όλους τους διαγωνιζόμενους που έχουν ολοκληρώσει την υποβολή της συμμετοχής τους εντός της προβλεπόμενης διάρκειάς του. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μέσω του ιστοτόπου “Random.org”, βάσει του καταλόγου απάντων των συμμετεχόντων, την 7η Δεκεμβρίου 2023, στην έδρα της Διοργανώτριας. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή της κλήρωσης στον ως άνω τόπο ή κατά την προαναφερόμενη ημέρα ή/και ώρα, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει διαφορετική ημέρα, ώρα ή/και τόπο του Διαγωνισμού, χωρίς να υποχρεούται σε προηγούμενη ενημέρωση των διαγωνιζομένων της. 

Συνολικά από την κλήρωση θα προκύψουν δύο (2) νικητές (οι «Νικητές») και πέντε (5) επιλαχόντες (οι «Επιλαχόντες» ή «Αναπληρωματικοί Νικητές»).

7. Ενημέρωση για την κατακύρωση – Παραλαβή των Δώρων

7.1.
Οι νικητές που θα αναδειχθούν, θα ενημερωθούν τηλεφωνικώς και μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) από υπάλληλο της Διοργανώτριας, στα δηλωθέντα ως άνω στοιχεία επικοινωνίας τους, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την κλήρωση, προκειμένου να τους δοθούν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο παραλαβής του δώρου τους. 

7.2.
Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για την περίπτωση άκαρπων προσπαθειών ειδοποίησης των νικητών και, δη, όταν αυτό οφείλεται σε μη απάντηση των τηλεφωνικών κλήσεων εκ μέρους τους στον δηλωθέντα τηλεφωνικό αριθμό τους, και δεν  υποχρεούται να συνεχίσει τις προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών μετά το πέρας δεκατεσσάρων (14) ημερών από την κλήρωση. 

7.3.
Επιπλέον, σε περίπτωση που κάποιος από τους νικητές αρνηθεί το δώρο του ή αδρανήσει όσον αφορά την παραλαβή του, πέραν της 28ης Δεκεμβρίου 2023, ο νικητής χάνει το δικαίωμα διεκδίκησής του.

7.4.
Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η αποκλειστική προθεσμία που προβλέπεται για τον νικητή, καθώς και η αντίστοιχη αποκλειστική προθεσμία που θα ανακοινωθεί από τη Διοργανώτρια στους Επιλαχόντες, πέραν της 11ης Ιανουαρίου 2024, το δικαίωμά τους στο Δώρο αυτόματα χάνεται.

8. Δώρα 

8.1.
Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού και κατόπιν της Λήξης του, θα κληρωθούν δύο (2) νικητές, οι οποίοι θα κερδίσουν έκαστος από ένα iPhone 15 128GB 5G. 

Τα ανωτέρω Δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα δώρα ούτε δύνανται να πωληθούν. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού, αυτός χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου, οπότε το Δώρο του ακυρώνεται. 

8.2.
Τα έξοδα μεταφοράς των Δώρων στους νικητές (ή στους επιλαχόντες αναπληρωματικούς νικητές, ανά περίπτωση) βαραίνουν τη Διοργανώτρια και όχι τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό.

Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη από την παράδοση του δώρου και έπειτα και δεν υποχρεούται να προβεί σε αντικατάσταση αυτών σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής αυτών. 

Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με τυχόν ελαττώματα του δώρου. Η ευθύνη της περιορίζεται στην αποστολή των δώρων προς τους νικητές. 

8.3.
Καθ’ όλη τη διάρκεια από την Έναρξη του Διαγωνισμού μέχρι την παραλαβή των Δώρων, η Διοργανώτρια δικαιούται οποτεδήποτε να ελέγξει εάν ο νικητής ή ο αναπληρωματικός ή ο διαγωνιζόμενος πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο νικητής ή ο αναπληρωματικός ή ο διαγωνιζόμενος δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής ή σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα δηλούμενα στην αίτηση συμμετοχής στοιχεία ήταν ψευδή ή ανακριβή, η Διοργανώτρια θα αποκλείει το συγκεκριμένο πρόσωπο από την διαδικασία, το δε τυχόν δώρο του θα χορηγείται σε αναπληρωματικό ή θα ακυρώνεται. 

9. Δημοσιότητα

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένοι στον επίσημο ιστότοπο της Διοργανώτριας https://www.garnier.gr/diagonismos.

10. Απαλλαγή

Με την παραλαβή οποιουδήποτε δώρου, η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από και κατά οποιασδήποτε αξίωσης ή αιτίας δράσης που προκύπτουν από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό ή την παραλαβή, χρήση ή κατάχρηση οποιουδήποτε δώρου.

11. Γενικοί Κανονισμοί

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει, να αναστείλει ή/και να τροποποιήσει τον Διαγωνισμό σε περίπτωση απάτης, τεχνικών αποτυχιών, ανθρώπινου λάθους, οποιουδήποτε άλλου παράγοντα που θίγει την ακεραιότητα ή την ορθή λειτουργία του Διαγωνισμού, ή οποιουδήποτε γεγονότος ή αιτίας πέραν του ελέγχου της Διοργανώτριας (π.χ. γεγονότα όπως φυσικές καταστροφές, εθνικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ευρέως διαδεδομένες ασθένειες, δηλώσεις πολέμου, τρομοκρατικές ενέργειες) το οποίο (γεγονός) παρεμβαίνει σε οποιαδήποτε πτυχή του Διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της απονομής των δώρων, όπως καθορίζονται από την Διοργανώτρια. Σε περίπτωση πρόωρης λήξης του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να καθορίσει τον Νικητή μεταξύ όλων των μη ύποπτων, επιλέξιμων συμμετοχών που έχουν ληφθεί μέχρι τη στιγμή της εν λόγω ενέργειας, χρησιμοποιώντας τη διαδικασία κλήρωσης που περιγράφεται παραπάνω. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να τροποποιήσει τα προσφερόμενα δώρα. 

Επιπλέον, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει οποιοδήποτε άτομο κρίνει ότι παραποιεί τη διαδικασία υποβολής ή τη λειτουργία του Διαγωνισμού, ενεργεί κατά παράβαση των παρόντων Όρων ή οποιασδήποτε άλλης προωθητικής ενέργειας και να ακυρώσει τις σχετικές συμμετοχές. Οποιοδήποτε προσπάθεια ατόμου να υπονομεύσει σκόπιμα τη νόμιμη λειτουργία του Διαγωνισμού μπορεί να αποτελεί παράβαση του ποινικού και αστικού δικαίου, και, σε περίπτωση που γίνει μια τέτοια προσπάθεια, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση και να ασκήσει άλλα ένδικα βοηθήματα (συμπεριλαμβανομένης της αξίωσης κάλυψης αμοιβών δικηγόρων) από οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Η παράλειψη της Διοργανώτριας να επιδιώξει την εκτέλεση οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων Όρων δεν συνιστά παραίτηση από την εν λόγω διάταξη. 

12. Περιορισμός Ευθύνης

12.1.
Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας ελέγχου της, όπως ενδεικτικά, αλλά μη περιοριστικά: (1) τεχνικές βλάβες κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, δυσλειτουργιών, διακοπών ή αποσυνδέσεων σε τηλεφωνικές γραμμές ή λογισμικό, (2) μη εξουσιοδοτημένη ανθρώπινη παρέμβαση σε οποιοδήποτε μέρος της διαδικασίας του Διαγωνισμού, την αποστολή, την επεξεργασία ή την αξιολόγηση των Υποβολών ή ψήφων ή την κατάθεση ψήφων, την ανακοίνωση των δώρων ή σε οποιοδήποτε υλικό που σχετίζεται με το Διαγωνισμό, (3) καταστροφή ή παραβίαση  της ηλεκτρονικής διεύθυνσης, (4) οποιαδήποτε ζημία σε πρόσωπα ή περιουσιακά στοιχεία που μπορεί να προκληθεί, άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή εν μέρει, από τη συμμετοχή του συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή την παραλαβή, χρήση ή κατάχρηση οποιουδήποτε δώρου. 

12.2.
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τη Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέρουσα η ίδια, ήτοι η Διοργανώτρια, το βάρος της αποδείξεως) τότε η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από τον Διαγωνισμό.

12.3.
Η «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.» δεν φέρει ουδεμία ευθύνη απορρέουσα με οποιονδήποτε τρόπο εκ του παρόντος Διαγωνισμού.

13. Προσωπικά Δεδομένα

13.1.
Για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό και των Νικητών του Διαγωνισμού, η οποία θα πραγματοποιείται βάσει των παρόντων όρων και για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί περαιτέρω ορισμένα προσωπικά τους δεδομένα. Η Διοργανώτρια, ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, δηλώνει και εγγυάται ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, του νόμου 4624/2019 και των κανονιστικών πράξεων και αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Συγκεκριμένα, η Διοργανώτρια θα συλλέξει από τους ίδιους τους συμμετέχοντες και θα επεξεργασθεί περαιτέρω το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (e-mail) και το τηλέφωνο επικοινωνίας τους με αποκλειστικό σκοπό την επικύρωση των συμμετοχών και τη διενέργεια της κλήρωσης. Επιπλέον, η Διοργανώτρια θα επεξεργαστεί τη διεύθυνση κατοικίας και των νικητών με αποκλειστικό σκοπό την ταυτοποίησή τους και την επικοινωνία μαζί τους για την αποστολή των δώρων σε αυτούς. Νομική βάση για την επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό και των νικητών είναι η δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό (εκτέλεση σύμβασης). 

13.2.
Η Διοργανώτρια, κατ’ αρχήν, δεν θα κοινοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό και των νικητών σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση, η Διοργανώτρια θα κοινοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό και των νικητών σε εξωτερικούς συνεργάτες της που της παρέχουν υπηρεσίες και μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την παροχή των υπηρεσιών αυτών, όπως σε παρόχους υπηρεσιών πληροφοριακών συστημάτων. Σε περίπτωση που η Διοργανώτρια διαβιβάσει προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό και των νικητών σε χώρες εκτός ΕΕ/ΕΟΧ, στο πλαίσιο της ως άνω κοινοποίησης των προσωπικών δεδομένων, θα διασφαλίζει ότι η εν λόγω διαβίβαση υπόκειται σε ενδεδειγμένες και κατάλληλες εγγυήσεις και προϋποθέσεις για την εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου προστασίας δεδομένων, π.χ. συμφωνίες διαβίβασης βασισμένες σε εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που η Διοργανώτρια προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα όταν διαβιβάζονται εκτός ΕΕ/ΕΟΧ ή για να προμηθευτούν οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό αντίγραφο των εγγυήσεων που η ίδια εφαρμόζει για την προστασία των προσωπικών δεδομένων όταν διαβιβάζονται, παρακαλούνται οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό να επικοινωνούν με τη Διοργανώτρια με τον τρόπο που αναφέρεται κατωτέρω.
Ρητά διευκρινίζεται ότι ουδεμία διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων που συμπληρώνονται στη Φόρμα Συμμετοχής και των δεδομένων των νικητών πραγματοποιείται προς την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.».

13.3.
Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό θα τηρηθούν στα αρχεία της Διοργανώτριας για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την ανάδειξη των νικητών και εν συνεχεία θα διαγράφονται, ενώ τα προσωπικά δεδομένα των νικητών θα διαγραφούν αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η αποστολή των δώρων.

13.4.
Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό και οι νικητές έχουν το δικαίωμα στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία να ζητήσουν την πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα περιορισμού και εναντίωσης προς την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων που τηρούνται από τη Διοργανώτρια. Έχουν, ακόμα, το δικαίωμα να λάβουν τα προσωπικά  τους δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να ζητήσουν τη διαβίβαση των δεδομένων αυτών σε τρίτον. Για πληροφορίες σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων τους οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό και οι νικητές μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr/el/polites/gkpd)

Η άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων μπορεί να γίνει με την αποστολή μηνύματος (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση MyPersonalDataGR@loreal.com ή τηλεφωνικά καλώντας στο 800 11 300 30 (από σταθερό χωρίς χρέωση) ή στο +302106188531 (από κινητό) ή με την αποστολή επιστολής στη διεύθυνση: Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 39Α, 142 34, Νέα Ιωνία Αττικής, υπόψη του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων. Τέλος, σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες και οι νικητές θεωρούν ότι η Διοργανώτρια παραβιάζει τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (https://www.dpa.gr/el/polites/katagelia_stin_arxi, Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, 115 28 Αθήνα, 210 6475600).

14. Διαφορές – Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία

Οι παρόντες Όροι καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με τον Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Διοργανώτριας.

15. Αποδοχή των Όρων

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται τη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων καθώς και συνακόλουθη ρητή παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας. 

Αθήνα, [16/11/2023]
Για τη Διοργανώτρια