ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

“Fructis Hair Food Tik Tok Challenge”

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού.

Η εταιρεία «L’ OREAL HELLAS Α.Ε.» (εφεξής «η Διοργανώτρια»), με έδρα στη Ν. Ιωνία Αττικής, Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 39Α, διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου προωθητική ενέργεια (εφεξής ο «Διαγωνισμός») με την υποστήριξη της εταιρείας Weber Shandwick, εταιρεία η οποία εδρεύει επί Ύδρας 2 – Χαλάνδρι Τ.Κ. 15232 (ο «Υποστηρικτής»), ο οποίος θα διενεργηθεί δια της διαδικτυακής πλατφόρμας Tik Tok (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος») με τίτλο: “Fructis Hair Food Tik Tok Challenge”, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχει κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο που έχει τη νόμιμη κατοικία του στην Ελλάδα, εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του, έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και είναι κάτοχος δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων είναι κάτω από δεκαοχτώ (18) ετών θα πρέπει να υπάρχει συγκατάθεση συμμετοχής από το γονέα ή κηδεμόνα. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων Συμμετοχής στο Διαγωνισμό (οι «Όροι»).

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων.

3.1.
 Από τον Διαγωνισμό εξαιρούνται και αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) οι υπάλληλοι/ εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και του Υποστηρικτή, και (β) σύζυγοι και συγγενείς έως και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που συνδέεται συμβατικά με τον εν λόγω Διαγωνισμό.

3.2. Δικαίωμα αποκλεισμού υπάρχει σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι θα δηλώσουν ψευδή στοιχεία, ακόμα και αν έχουν ανακηρυχθεί νικητές και θα ευθύνονται απέναντι στη Διοργανώτρια για κάθε ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτήν από τυχόν ψευδείς δηλώσεις.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού.

4.1.
 Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από 26/5/2021 (09:00πμ) (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και 20/6/2021 (11:59μμ) (η «Λήξη του Διαγωνισμού») (η «Διάρκεια του Διαγωνισμού»).

4.2. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, κατά την κρίση της, να τροποποιήσει, μεταφέρει έως το τέλος του έτους, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού κατόπιν σχετικής ανακοίνωσής στο Διαδικτυακό Τόπο. Η τροποποίηση αυτή θα ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή της.

4.3. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης του παρόντος Διαγωνισμού καμία συμμετοχή δε θα γίνεται δεκτή. Οι ήδη υποβληθείσες συμμετοχές μετά τη πάροδο της λήξης της ενέργειας θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και δεν επάγονται αποτελέσματα, ούτε δεσμεύουν πλέον τη Διοργανώτρια ή/και οποιονδήποτε τρίτο. 

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

5.1. Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν μέρος στον Διαγωνισμό αποκλειστικά μέσω της ανάρτησης των βίντεο τους στο Διαδικτυακό Τόπο. Συγκεκριμένα, έκαστος συμμετέχων θα πρέπει να αναρτήσει στο Διαδικτυακό Τόπο βίντεο το οποίο θα πρέπει (i) να ακολουθεί τα πρότυπα της Διοργανώτριας ως προς τη μουσική με το τραγούδι Plump it Up της Garnier Fructis Hair Food, (ii) να φέρει το συγκεκριμένο hashtag #FructisHairFoodGr (iii) να υπάρχει ιδανικά αλλά όχι δεσμευτικά τουλάχιστον ένα προϊόν Fructis Hair Food και iv) να είναι σύμφωνο με το πνεύμα και το ύφος του Διαγωνισμού όπως τα εν λόγω πρότυπα θα αποτυπωθούν στα πρώτα βίντεο που θα αναρτηθούν στον Διαδικτυακό Τόπο και τα οποία (βίντεο) θα έχουν δημιουργηθεί σε συνεννόηση με τη Διοργανώτρια.

5.2. Διευκρινίζεται ότι ο παρών Διαγωνισμός δεν διενεργείται από το Tik Tok, ούτε χορηγείται ή με άλλον τρόπο κυρώνεται ή σχετίζεται με το Tik Tok ή συνδεδεμένες με αυτό ιστοσελίδες ή/και εφαρμογές ή/και πλατφόρμες.

5.3. Η ανάρτηση στο Διαδικτυακό Τόπο των βίντεο σύμφωνα με τις ως άνω προϋποθέσεις συνιστά δήλωση συμμετοχής στο Διαγωνισμό και αποδοχή των όρων διαγωνισμού, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν προϋποθέτει την αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας ούτε την καταβολή οποιουδήποτε αντιτίμου από τους συμμετέχοντες.

6. Εγκυρότητα Συμμετοχής.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 ανωτέρω, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας ή/και των τυχόν τρίτων που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον συμμετέχοντα ή τρίτο στα συστήματα της Διοργανώτριας ή/ και των εν λόγω τρίτων ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου και (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας ή και των εν λόγω τρίτων, εντός του χρονικού διαστήματος από την Έναρξη μέχρι τη Λήξη του Διαγωνισμού.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητή του Διαγωνισμού.

Οι Νικητές του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν ως ακολούθως:

i. Στην πρώτη φάση θα προταθούν από τον Υποστηρικτή τα πιο δημοφιλή βίντεο επί τη βάσει των σχολίων και των likes που έχει συγκεντρώσει έκαστο βίντεο.

ii. Στη δεύτερη φάση, θα πραγματοποιηθεί, εκ των επιλεχθέντων βίντεο από την πρώτη φάση της διαδικασίας ανάδειξης, η τελική επιλογή των νικητήριων βίντεο από ειδικώς διαμορφωμένη εσωτερική επιτροπή της Διοργανώτριας, η οποία θα είναι αρμόδια να κρίνει τη συμμόρφωση των τελικώς επιλεχθέντων βίντεο με τις προϋποθέσεις του Διαγωνισμού, όπως αναφέρονται στο άρθρο 5.1. των παρόντων Όρων, καθώς και την εν γένει συμμόρφωση των τελικώς επιλεχθέντων βίντεο με τα πρότυπα αισθητικής της Διοργανώτριας ιδίως όσον αφορά τη χρήση και την προβολή των προϊόντων της μάρκας Garnier. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού θα ανακηρυχθούν επτά (7) νικητές που θα αναρτηθούν στην ειδικά διαμορφωμένη ιστοσελίδα μέσα στο www.garnier.gr και τρεις (3) αναπληρωματικοί.

8. Έπαθλο.

8.1. Τα τελικώς επιλεχθέντα βίντεο τα οποία θα προκύψουν από τη διαδικασία ανάδειξης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 7 ως άνω, θα αναπαραχθούν από τον επίσημο Instagram λογαριασμό της μάρκας Garnier ως μέρος της επί πληρωμή διαδικτυακής καμπανιάς της Διοργανώτριας αναφορικά με την ίδια τη μάρκα Garnier και τα προϊόντα της. Στο καθένα από τα νικητήρια βίντεο, θα γίνεται ‘tag’ το προφίλ του νικητή προκειμένου να επωφεληθεί από τυχόν νέους followers.

8.2. Ρητά δηλώνεται και διευκρινίζεται ότι η ανάδειξη των νικητήριων βίντεο και η συνεπεία τούτου, αναπαραγωγή τους συμφώνως προς το άρθρο 8.1. ανωτέρω, δεν αποφέρει οποιοδήποτε χρηματικό έπαθλο στους Νικητές για τη χρήση των βίντεο τους ούτε συνεπάγεται οιαδήποτε δέσμευση της Διοργανώτριας για περαιτέρω συνεργασία μαζί τους.

8.3. Διευκρινίζεται ρητά ότι τα νικητήρια βίντεο, τα οποία θα αναδειχθούν στο πλαίσιο του εν θέματι Διαγωνισμού και σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, θα χρησιμοποιηθούν και θα προβληθούν μόνο κατά τη διάρκεια προαναφερθείσας επί πληρωμή διαδικτυακής καμπανιάς και δεν θα αναρτηθούν ως οργανικό περιεχόμενο στον επίσημο λογαριασμό στης Garnier στο Instagram.

9. Ενημέρωση για την ανάδειξη των Νικητών.

Οι Νικητές του Διαγωνισμού θα ενημερωθούν για την ανάδειξη των βίντεο τους μεταξύ των νικητήριων βίντεο τα οποία θα αναπαραχθούν συμφώνως προς το άρθρο 8.1. ανωτέρω, ως ακολούθως:

- Μέσα στην ειδική σελίδα που θα δημιουργηθεί στον ιστότοπο στο www.garnier.gr θα πραγματοποιηθεί η ανάδειξη του ονόματος των νικητών και συγκεκριμένα του ονόματος χρήστη όπως αυτό εμφανίζεται στο Tik Tok. Επιπρόσθετα, o χρήστης @zoepreofficial θα αφήνει ένα σχόλιο κάτω από το καθένα από τα 7 νικητήρια βίντεο μέσα στο Tik Tok ενημερώνοντας έτσι τους νικητές για τη διάκριση του βίντεο τους και ζητώντας τους να στείλουν email στο [email protected] προκειμένου να διεκδικήσουν το Έπαθλο.

- Η Διοργανώτρια θα ζητήσει από τους νικητές μέσω email, εφόσον αυτοί αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα(email) στο [email protected], να αποστείλουν: i) το βίντεο τους όπως ακριβώς το ανέβασαν στο Tik Tok προκειμένου να συμπεριληφθεί στην επί πληρωμή διαδικτυακή καμπανιά της Διοργανώτριας, μέσα σε ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα και μέσω της εφαρμογής OneDrive ή WeTransfer και ii) το όνομα του προφίλ τους στο Instagram, προκειμένου αυτό να συμπεριληφθεί στην επί πληρωμή διαδικτυακή καμπανιά της Διοργανώτριας με τη χρήση tag.

- Σε περίπτωση που κάποιος εκ των επτά (7) νικητών αρνηθεί, με τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται παραπάνω, η Διοργανώτρια θα ενημερώνει τον επόμενο από τους τρεις (3) αναπληρωματικούς που θα έχουν αναδειχθεί σύμφωνα με το άρθρο 7 (ii) ως άνω.

10. Δημοσιότητα.

Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένοι στο https://www.garnier.gr/pare-meros-sto-fructis-hair-food-tik-tok-challenge .

11. Απαλλαγή.

Με την ανάδειξη των νικητήριων βίντεο σύμφωνα με το άρθρο 7 και την ενημέρωση των Νικητών σύμφωνα με το άρθρο 9 των παρόντων Όρων, η Διοργανώτρια απαλλάσσεται από και κατά οποιασδήποτε αξίωσης ή αιτίας δράσης που προκύπτουν από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό.

12. Γενικοί Κανονισμοί.

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει, να αναστείλει ή/και να τροποποιήσει τον Διαγωνισμό σε περίπτωση απάτης, τεχνικών αποτυχιών, ανθρώπινου λάθους, οποιουδήποτε άλλου παράγοντα που θίγει την ακεραιότητα ή την ορθή λειτουργία του Διαγωνισμού, ή οποιουδήποτε γεγονότος ή αιτίας πέραν του ελέγχου της Διοργανώτριας (π.χ. γεγονότα όπως φυσικές καταστροφές, εθνικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, ευρέως διαδεδομένες ασθένειες, δηλώσεις πολέμου, τρομοκρατικές ενέργειες) το οποίο (γεγονός) παρεμβαίνει σε οποιαδήποτε πτυχή του Διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της απονομής των δώρων, όπως καθορίζονται από την Διοργανώτρια κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Σε περίπτωση πρόωρης λήξης του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να καθορίσει τον Νικητή μεταξύ όλων των μη ύποπτων, επιλέξιμων συμμετοχών που έχουν ληφθεί μέχρι τη στιγμή της εν λόγω ενέργειας, χρησιμοποιώντας τη διαδικασία αξιολόγησης που περιγράφεται παραπάνω. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να τροποποιήσει τα προσφερόμενα δώρα. Επιπλέον, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει οποιοδήποτε άτομο κρίνει ότι παραποιεί τη διαδικασία υποβολής ή τη λειτουργία του Διαγωνισμού, ενεργεί κατά παράβαση των παρόντων Όρων ή οποιασδήποτε άλλης προωθητικής ενέργειας και να ακυρώσει όλες τις σχετικές συμμετοχές. Οποιοδήποτε προσπάθεια ατόμου να υπονομεύσει σκόπιμα τη νόμιμη λειτουργία του Διαγωνισμού μπορεί να αποτελεί παράβαση του ποινικού και αστικού δικαίου, και, σε περίπτωση που γίνει μια τέτοια προσπάθεια, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση και να ασκήσει άλλα ένδικα βοηθήματα (συμπεριλαμβανομένης της αξίωσης κάλυψης αμοιβών δικηγόρων) από οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Η παράλειψη της Διοργανώτριας να επιδιώξει την εκτέλεση οποιασδήποτε διάταξης των παρόντων Όρων δεν συνιστά παραίτηση από την εν λόγω διάταξη.

13. Περιορισμός Ευθύνης. 

13.1. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τα ακόλουθα: (1) οποιεσδήποτε λανθασμένες ή ανακριβείς πληροφορίες, τυπογραφικά ή άλλα λάθη, είτε για οποιονδήποτε από τον εξοπλισμό που σχετίζεται ή χρησιμοποιείται στον Διαγωνισμό (2) τεχνικές βλάβες κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, δυσλειτουργιών, διακοπών ή αποσυνδέσεων σε τηλεφωνικές γραμμές ή λογισμικό (3) μη εξουσιοδοτημένη ανθρώπινη παρέμβαση σε οποιοδήποτε μέρος της διαδικασίας υποβολής του (4) λάθη εκτύπωσης, τυπογραφίας, δικτύου ή ανθρώπινο λάθος που μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, την αποστολή, την επεξεργασία ή την αξιολόγηση των Υποβολών ή ψήφων ή την κατάθεση ψήφων, την ανακοίνωση των δώρων ή σε οποιοδήποτε υλικό που σχετίζεται με το Διαγωνισμό (5) καθυστέρηση, αδυναμία αποστολής, καταστροφή ή παραβίαση της ηλεκτρονικής διεύθυνση (6) οποιαδήποτε ζημία σε πρόσωπα ή περιουσιακά στοιχεία που μπορεί να προκληθεί, άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή εν μέρει, από τη συμμετοχή του συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή την παραλαβή, χρήση ή κατάχρηση οποιουδήποτε δώρου. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για εσφαλμένες ή μη παραδοθείσες υποβολές ή για τεχνικά προβλήματα, δυσλειτουργίες συστημάτων υπολογιστών, διακομιστών, παρόχων, χαμένων ή μη διαθέσιμων συνδέσεων δικτύου ή αποτυχημένων, ή καθυστερημένων ταχυτήτων υπολογιστών ή οποιουδήποτε συνδυασμού αυτών. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιασδήποτε υποβολής από τρίτους.

13.2. Σε καμία περίπτωση, η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με την πρόσβαση στο https://www.garnier.gr/pare-meros-sto-fructis-hair-food-tik-tok-challenge. Επίσης η Διοργανώτρια δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη, σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτόν σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

13.3. Η Διοργανώτρια δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο τυχόν εξωτερικών συνδέσμων της πλατφόρμας του Tik Tok και ο κάθε συμμετέχων αποδέχεται εκ των προτέρων τον αποκλεισμό της σχετικής ευθύνης από τη χρήση της εν λόγω πλατφόρμας και του περιεχομένου αυτής.

13.4. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τη Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέρουσα η ίδια, ήτοι η Διοργανώτρια, το βάρος της αποδείξεως) τότε η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από τον Διαγωνισμό.

14. Προσωπικά Δεδομένα.

14.1. Στο πλαίσιο της διενέργειας του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια θα συλλέξει και θα επεξεργαστεί ορισμένα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό. Συγκεκριμένα, η Διοργανώτρια θα επεξεργαστεί τις παρακάτω πληροφορίες που αφορούν τους συμμετέχοντες: (α) το όνομα χρήστη που διαθέτουν στην πλατφόρμα του Tok-tok, (β) την εικόνα και τη φωνή τους και (γ) τον αριθμό των «like» και των σχολίων που έχει συλλέξει το βίντεο που έχουν αναρτήσει για να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό. Αποκλειστικός σκοπός της επεξεργασίας των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων είναι η επικύρωση της συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό και η ανάδειξη των Νικητών. Επιπλέον, πέραν των ανωτέρω, η Διοργανώτρια θα επεξεργαστεί την ηλεκτρονική διεύθυνση (email) των Νικητών, με αποκλειστικό σκοπό να επικοινωνήσει μαζί τους ώστε να τους ενημερώσει για τα επόμενα βήματα μετά τη νίκη τους, καθώς και το όνομα του προφίλ των Νικητών στο Instagram, όπως αυτό θα δοθεί από τους Νικητές σύμφωνα με τον όρο 9, προκειμένου αυτό να συμπεριληφθεί στην επί πληρωμή διαδικτυακή καμπανιά της Διοργανώτριας με τη χρήση tag. Νομική βάση για την επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό και των Νικητών είναι η δήλωση συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό (εκτέλεση σύμβασης).

14.2. Η Διοργανώτρια, κατ’ αρχήν, δεν θα κοινοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό και των Νικητών σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση, η Διοργανώτρια ενδέχεται να κοινοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό και των Νικητών σε εξωτερικούς συνεργάτες της που της παρέχουν υπηρεσίες, όπως στον Υποστηρικτή και σε παρόχους υπηρεσιών πληροφοριακών συστημάτων, και μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την παροχή των υπηρεσιών αυτών. Επιπλέον, η Διοργανώτρια θα αναρτήσει στους λογαριασμούς που διαθέτει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα βίντεο των Νικητών ως μέρος της καμπάνιας που πραγματοποιεί για την προώθηση της σειράς προϊόντων «Fructis Hair Food». Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό θα τηρηθούν στα αρχεία της Διοργανώτριας για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως απαραίτητο για την ανάδειξη των Νικητών, ενώ τα προσωπικά δεδομένα των Νικητών θα τηρηθούν μέχρι τις 30.9.2021.

14.3. Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό και οι Νικητές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα περιορισμού και εναντίωσης προς την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων που τηρούνται από τη Διοργανώτρια. Έχουν, ακόμα, το δικαίωμα να λάβουν τα προσωπικά τους δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να ζητήσουν τη διαβίβαση των δεδομένων αυτών σε τρίτον. Η άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων μπορεί να γίνει με την αποστολή μηνύματος (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή τηλεφωνικά καλώντας στο 800 11 300 30 (από σταθερό χωρίς χρέωση) ή στο +302106188531 (από κινητό) ή με την αποστολή επιστολής στη διεύθυνση: Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 39Α, 142 34, Νέα Ιωνία Αττικής, υπόψη του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων. Τέλος, σε περίπτωση που οι Νικητές θεωρούν ότι η Διοργανώτρια παραβιάζει τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία.

Οι παρόντες Όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της έδρας της Διοργανώτριας.